БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 14 СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

С Постановление на Министерски съвет №137 от 25.06.2020 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 58 от 30.06.2020 г. се прие Списъкът на професионалните направления и защитени специалности, по които студентите приети през учебната 2020/2021 година са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Специалностите в ХТМУ, за които новоприетите студенти са освободени от такси за целия курс на обучението си са:

 

➡ Биоматериали за приложение в медицината
➡ Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки
➡ Горива и биоенергийни технологии
➡ Индустриална безопасност
➡ Инженерни материали и материалознание
➡ Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия
➡ Парфюмерия и козметика
➡ Полимерно инженерство
➡ Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
➡ Фин органичен синтез
➡ Химично инженерство
➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)
➡ Химично инженерство (на немски език )
➡ Чиста енергия и устойчиво развитие

 

За повече информация може да се свържете  на тел: 02 8163 135, 0877070108 или на email: ksd@uctm.edu, info@uctm.edu

Нова книга „НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КАУЧУКА-ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ от проф. Николай Дишовски

 

На 14 юни 2019 г. в Библиотечно информационния център на Химикотехнологичния и металургичен университет – София беше официално представена пред обществеността наскоро издадената книга на проф. НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ- „НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КАУЧУКА-ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ на издателство ЕСПРИНТ.

 

Книгата е посветена на навършващи се през 2019 кръгли годишнини от важни за технологията на каучука събития-180 години от откриването на вулканизацията на каучука, 170 години от въвеждането на цинковия оксид като ингредиент в каучуковите композити, 130 години от произвеждането на първата пневматична гума за кола, 120 години от осъществяването на първата полимеризация на диметилбутадиен над натрий и 100 години от създаването на първата каучукопреработваща работилница в България.

Книгата съдържа три основни глави, посветени съответно на историческото развитие на науката и технологията на каучука в света (първа глава), на историческото развитие на каучукопреработващата промишленост в България (втора глава) и на съвременните тенденции в каучукопреработващата промишленост в световен мащаб, като е направен опит да се покажат и някои тенденции у нас (трета глава). В първа глава са анализирани наличните сведения и факти от дълбока древност – 1600 г. преди н.е.- до наши дни, във втора – от годините след Първата световна война до национализацията на промишлените предприятия в България през 1947 г., а в трета е поставен акцент върху съвременните тенденции в развитието на материалите, технологиите и продуктите, свързани по някакъв начин с преработването на каучука. Главите са илюстрирани с богат снимков материал, включени са и страници от някои важни исторически документи, които се пазят в Централния държавен архив на Република България. Включени са също така и страници от редица важни за развитието на науката и технологията на каучука патенти, оставили трайни следи в нея-за вулканизацията на каучука, за конструкцията на някои важни каучукопреработващи машини, за добили популярност в целия свят изделия. Те най-често са дадени както в оригинал, така и с превод на български език. За изясняване на тенденциите в българската каучукопреработваща промишленост са използвани данни от Националния статистически институт.

Книгата безспорно има отношение и към съществуването и дейността на основаната през 2006 г. „Българска асоциация каучукова промишленост“. Малко хора знаят обаче нещо за основания през 1935 г.  “Съюз на предприятията от каучуковата индустрия в България”, преименуван през 1941 г. на “Клонов съюз на каучуковата индустрия в България”, на който асоциацията се явява наследник.

Книгата е предназначена за всички, които са любознателни и/или имат  трайни интереси в областта на каучука-студенти, докторанти, преподаватели, специалисти в областта на каучука и работещи в каучукопреработващата промишленост с професионални интереси към нея.

Проф. дтн. инж. Николай Дишовски е роден през 1953 г. в София. Възпитаник е на Химикотехнологичния и металургичен университет, където последователно защитава дисертации за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ (1983 г) и „доктор на техническите науки“ (1997 г.) и заема академичните длъжности „главен асистент“ (1984 г.), доцент (1991 г.) и професор (2000г.). Бил е зам. Декан на Факултета по химични технологии и зам. ректор на университета по учебната дейност. От 2003 г. е ръководител на катедра „Полимерно инженерство“. Проф. Н. Дишовски е автор и съавтор на 7 учебника и 2 книги, има повече от 220 научни публикации и над 45 признати авторски свидетелства и патенти в България, Русия и САЩ. Негови трудове са цитирани повече от 700 пъти. Бил е научен ръководител на повече от 70 дипломанти и 15 успешно защитили докторанти. Проф. Н. Дишовски е дългогодишен преподавател на студентите от специалността „Полимерно инженерство“, както и на студентите от магистърската специалност „Еластични омрежени полимери“. През 2001 г. е удостоен с вписване в „Златната книга на изобретателите и рационализаторите“ на Република България, а през 2015 г. е избран за „Изобретател на годината“ в категория „Химия и биотехнология“. През 2018 г. отделението за инженерни науки на Българската академия на науките го номинира за участие в обявения конкурс за избор на член кореспонденти и академици. Член е на Технически комитет 76 (Каучук) на Българския институт за стандартизация. Бил е научен ръководител на повече от 65 проекта, финансирани от различни български и чуждестранни институци.

 

[09.2018] ШЕСТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

09.2018
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ШЕСТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
посветена на 180-та годишнина от откриването на вулканизацията на каучука

Конференцията ще се проведе на 09-11 ноември 2018 г. в София, Централ Хотел Форум

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
български и английски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • ИНГРЕДИЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
  • ИНОВАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСТОЙЧИВОСТ
  • АНАЛИЗИ И ИЗПИТВАНЕ
  • ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ОСНОВЕН ДОКЛАД:
„Науката и технологията на каучука-
минало, настояще, бъдеще“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: Живко Димитров
Членове:
Искра Станкова, Николай Янев, Христо Петков,
Лъчезар Илински, Михаела Бушева
НАУЧЕН КОМИТЕТ:
Председател: проф. дтн. инж. Николай Дишовски
Членове:
проф. дтн. инж. Евгения Джагарова, доц. д-р Генади Ценков,
доц. д-р Милчо Иванов, гл.ас. д-р Петрунка Малинова, гл.ас. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Пенка Михайлова

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Българска асоциация “Каучукова промишленост”
1280 Нови Искър, ул.“Кременица“ №30
Живко Димитров
тел.: +359 (0)2 892 1906, Факс: +359 (0)2 892 1907
е-mail: bakp@abv.bg, jivko.dimitrov@kraiburg.bg

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Заявките за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 31 август 2018 г. Когато се участва и с доклад, в същия срок трябва да се изпрати и негово резюме до 1 стандартна страница /1800 знака/ на български и на английски език. Авторите получават потвърдително писмо от председателя на научния комитет на конференцията за включване на доклада им в програмата до 31 август 2018 год.
2. Докладите, оформени и представени в пълен текст според изискванията и в срок до 31 август 2018 год. ще бъдат публикувани в сборник с доклади от Шестата научно-практическата конференция на БАКП и ще бъдат раздадени в деня на откриване на конференцията при регистрация и платена такса за участие.
3. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане – до 30 минути.
4. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
5. Регистрацията ще се извършва на 09.11.2018 г. от 9,00 до 11,00 часа на мястото на провеждане на конференцията.
6. Таксата за участие по т.1 е 50 лв., преведени по банковата сметка на БАКП в срок до 31.10.2018 г. Същата може да бъде платена и в деня на откриване на конференцията. За всеки доклад трябва да има поне една платена такса.

БАНКОВА СМЕТКА НА БАКП:
BG87UBBS80021084920218
BIC UBBSBGSF,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Клон Княгиня Мария Луиза
Булстат: 175070939

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

За публикуване в сборника с доклади от Шестата научно-практическо конференция на БАКП се приемат материали до 10 стандартни страници (18 000 знака) на български или английски език. Те трябва да бъдат представени на електронен носител във формат Word Document или Rich Text Format, шрифт Times New Roman 12 pts, интервал 1,5, както и разпечатани в един екземпляр. Всички таблици, схеми и фигури трябва да са изработени в Word for Windows, да не са сканирани /с изключение на снимки/, математическите формули и уравнения да са изписани в Equation, а химичените – в Chem Draw. Подфигурните текстове трябва да бъдат центрирани, както и надтабличните. Основният текст на доклада трябва да бъде двустранно подравнен. Полета на страниците /формат А4/ трябва да бъдат: отдолу и отгоре по 2,5 см, отляво и отдясно – по 2,25 см. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, болд. След един празен интервал, под него се изписват центрирано имената на авторите /собствено име и фамилно име/, местоработата им и електронна поща на един от тях. След един празен интервал започва текста на доклада. В края се прилага литература (в последователност: фамилно име и инициали на собственото име на автора, списание, том, година на издаване, страница), посочена в квадратни скоби в текста. Материалите за публикуване трябва да бъдат изпратени на адреса за кореспонденция не по-късно от 31 август 2018 година. Неотговарящите на изискванията и неизпратени в срок доклади няма да бъдат публикувани.