[09.2018] ШЕСТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

09.2018
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ШЕСТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
посветена на 180-та годишнина от откриването на вулканизацията на каучука

Конференцията ще се проведе на 09-11 ноември 2018 г. в София, Централ Хотел Форум

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
български и английски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • ИНГРЕДИЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
  • ИНОВАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСТОЙЧИВОСТ
  • АНАЛИЗИ И ИЗПИТВАНЕ
  • ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ОСНОВЕН ДОКЛАД:
„Науката и технологията на каучука-
минало, настояще, бъдеще“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: Живко Димитров
Членове:
Искра Станкова, Николай Янев, Христо Петков,
Лъчезар Илински, Михаела Бушева
НАУЧЕН КОМИТЕТ:
Председател: проф. дтн. инж. Николай Дишовски
Членове:
проф. дтн. инж. Евгения Джагарова, доц. д-р Генади Ценков,
доц. д-р Милчо Иванов, гл.ас. д-р Петрунка Малинова, гл.ас. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Пенка Михайлова

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Българска асоциация “Каучукова промишленост”
1280 Нови Искър, ул.“Кременица“ №30
Живко Димитров
тел.: +359 (0)2 892 1906, Факс: +359 (0)2 892 1907
е-mail: bakp@abv.bg, jivko.dimitrov@kraiburg.bg

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Заявките за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 31 август 2018 г. Когато се участва и с доклад, в същия срок трябва да се изпрати и негово резюме до 1 стандартна страница /1800 знака/ на български и на английски език. Авторите получават потвърдително писмо от председателя на научния комитет на конференцията за включване на доклада им в програмата до 31 август 2018 год.
2. Докладите, оформени и представени в пълен текст според изискванията и в срок до 31 август 2018 год. ще бъдат публикувани в сборник с доклади от Шестата научно-практическата конференция на БАКП и ще бъдат раздадени в деня на откриване на конференцията при регистрация и платена такса за участие.
3. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане – до 30 минути.
4. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
5. Регистрацията ще се извършва на 09.11.2018 г. от 9,00 до 11,00 часа на мястото на провеждане на конференцията.
6. Таксата за участие по т.1 е 50 лв., преведени по банковата сметка на БАКП в срок до 31.10.2018 г. Същата може да бъде платена и в деня на откриване на конференцията. За всеки доклад трябва да има поне една платена такса.

БАНКОВА СМЕТКА НА БАКП:
BG87UBBS80021084920218
BIC UBBSBGSF,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Клон Княгиня Мария Луиза
Булстат: 175070939

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

За публикуване в сборника с доклади от Шестата научно-практическо конференция на БАКП се приемат материали до 10 стандартни страници (18 000 знака) на български или английски език. Те трябва да бъдат представени на електронен носител във формат Word Document или Rich Text Format, шрифт Times New Roman 12 pts, интервал 1,5, както и разпечатани в един екземпляр. Всички таблици, схеми и фигури трябва да са изработени в Word for Windows, да не са сканирани /с изключение на снимки/, математическите формули и уравнения да са изписани в Equation, а химичените – в Chem Draw. Подфигурните текстове трябва да бъдат центрирани, както и надтабличните. Основният текст на доклада трябва да бъде двустранно подравнен. Полета на страниците /формат А4/ трябва да бъдат: отдолу и отгоре по 2,5 см, отляво и отдясно – по 2,25 см. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, болд. След един празен интервал, под него се изписват центрирано имената на авторите /собствено име и фамилно име/, местоработата им и електронна поща на един от тях. След един празен интервал започва текста на доклада. В края се прилага литература (в последователност: фамилно име и инициали на собственото име на автора, списание, том, година на издаване, страница), посочена в квадратни скоби в текста. Материалите за публикуване трябва да бъдат изпратени на адреса за кореспонденция не по-късно от 31 август 2018 година. Неотговарящите на изискванията и неизпратени в срок доклади няма да бъдат публикувани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *