Нова книга „НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КАУЧУКА-ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ от проф. Николай Дишовски

 

На 14 юни 2019 г. в Библиотечно информационния център на Химикотехнологичния и металургичен университет – София беше официално представена пред обществеността наскоро издадената книга на проф. НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ- „НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КАУЧУКА-ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ на издателство ЕСПРИНТ.

 

Книгата е посветена на навършващи се през 2019 кръгли годишнини от важни за технологията на каучука събития-180 години от откриването на вулканизацията на каучука, 170 години от въвеждането на цинковия оксид като ингредиент в каучуковите композити, 130 години от произвеждането на първата пневматична гума за кола, 120 години от осъществяването на първата полимеризация на диметилбутадиен над натрий и 100 години от създаването на първата каучукопреработваща работилница в България.

Книгата съдържа три основни глави, посветени съответно на историческото развитие на науката и технологията на каучука в света (първа глава), на историческото развитие на каучукопреработващата промишленост в България (втора глава) и на съвременните тенденции в каучукопреработващата промишленост в световен мащаб, като е направен опит да се покажат и някои тенденции у нас (трета глава). В първа глава са анализирани наличните сведения и факти от дълбока древност – 1600 г. преди н.е.- до наши дни, във втора – от годините след Първата световна война до национализацията на промишлените предприятия в България през 1947 г., а в трета е поставен акцент върху съвременните тенденции в развитието на материалите, технологиите и продуктите, свързани по някакъв начин с преработването на каучука. Главите са илюстрирани с богат снимков материал, включени са и страници от някои важни исторически документи, които се пазят в Централния държавен архив на Република България. Включени са също така и страници от редица важни за развитието на науката и технологията на каучука патенти, оставили трайни следи в нея-за вулканизацията на каучука, за конструкцията на някои важни каучукопреработващи машини, за добили популярност в целия свят изделия. Те най-често са дадени както в оригинал, така и с превод на български език. За изясняване на тенденциите в българската каучукопреработваща промишленост са използвани данни от Националния статистически институт.

Книгата безспорно има отношение и към съществуването и дейността на основаната през 2006 г. „Българска асоциация каучукова промишленост“. Малко хора знаят обаче нещо за основания през 1935 г.  “Съюз на предприятията от каучуковата индустрия в България”, преименуван през 1941 г. на “Клонов съюз на каучуковата индустрия в България”, на който асоциацията се явява наследник.

Книгата е предназначена за всички, които са любознателни и/или имат  трайни интереси в областта на каучука-студенти, докторанти, преподаватели, специалисти в областта на каучука и работещи в каучукопреработващата промишленост с професионални интереси към нея.

Проф. дтн. инж. Николай Дишовски е роден през 1953 г. в София. Възпитаник е на Химикотехнологичния и металургичен университет, където последователно защитава дисертации за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ (1983 г) и „доктор на техническите науки“ (1997 г.) и заема академичните длъжности „главен асистент“ (1984 г.), доцент (1991 г.) и професор (2000г.). Бил е зам. Декан на Факултета по химични технологии и зам. ректор на университета по учебната дейност. От 2003 г. е ръководител на катедра „Полимерно инженерство“. Проф. Н. Дишовски е автор и съавтор на 7 учебника и 2 книги, има повече от 220 научни публикации и над 45 признати авторски свидетелства и патенти в България, Русия и САЩ. Негови трудове са цитирани повече от 700 пъти. Бил е научен ръководител на повече от 70 дипломанти и 15 успешно защитили докторанти. Проф. Н. Дишовски е дългогодишен преподавател на студентите от специалността „Полимерно инженерство“, както и на студентите от магистърската специалност „Еластични омрежени полимери“. През 2001 г. е удостоен с вписване в „Златната книга на изобретателите и рационализаторите“ на Република България, а през 2015 г. е избран за „Изобретател на годината“ в категория „Химия и биотехнология“. През 2018 г. отделението за инженерни науки на Българската академия на науките го номинира за участие в обявения конкурс за избор на член кореспонденти и академици. Член е на Технически комитет 76 (Каучук) на Българския институт за стандартизация. Бил е научен ръководител на повече от 65 проекта, финансирани от различни български и чуждестранни институци.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *