Станете член

 • Членството в Българска асоциация каучукова промишленост е доброволно.
 • Право на членство имат български и чужди юридически и физически лица, които се занимават с производство, преработка, търговия, научна, изследователска или друга дейност в областта на каучуковата промишленост.
 • Критериите за членство се прилагат и към групи/сдружения/консорциуми.
 • Нови членове се приемат с решение на УС на БАКП след подадено писмено заявление за членство.
 • В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава и целите на Асоциацията.
 • Едновременно с молбата за членство се подават следните документи:
  • Решение за съдебна регистрация
  • Удостоверение за актуално състояние
  • Решение от управляващия орган за участие в БАКП
 • Кандидатът не трябва да е в състояние на банкрут или в процес на ликвидация, да е прекратил дейността си, както и в съдебни процедури във връзка с горните.

Свалете заявлението за членство от тук: Заявление за членство