Устав

Наименование
1. Българска асоциация каучукова промишленост/БАКП//, наричана по нататък Асоциацията, е юридическо лице,регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,в което членуват юридически и физически лица,извършващи дейност в областта на каучуковата промишленост,както и други организации.
Чл.2 Асоциацията е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, със собствен устав, знак и печат.
Чл. 3.Асоциацията като сдружение с нестопанска цел е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.
Чл.4.Членовете на Асоциацията отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
Седалище и адрес на управление
Чл.5. Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление- град гр.София Район Нови Искър ул.”Промишлена зона” № 1.
Срок
Чл.6 Сдружението не е ограничено със срок.
II .Предмет на дейност:
Чл. 7. Предметът на дейност на Асоциацията е:
1. Да обединява интересите на юридическите и физически лица, работещи в областта на каучуковата промишленост в Република България.
2. Да организира и подпомага провеждането на делови срещи,икономически форуми и изложения в областта на каучуковата промишленост.
3. Да обединява усилията на научните, производствените и търговски звена за издигане авторитета на бранша.
4. Да подпомага стопанската дейност на членовете си като извършва научни и маркетингови проучвания в областта на каучуковата промишленост
5. Да защитава интересите на членовете си като предлага на държавните органи и институции разработването и актуализацията на нормативни документи,свързани с дейността в каучуковата промишленост и дава становища по тях.
6. Да организира и провежда семинари за обучение и повишаване квалификацията н членовете си,като ги запознава с новите нормативни документи и изискванията на Европейския съюз за по отношение дейността в каучуковата промишленост.
Чл. 8. За изпълнение на основните си цели Асоциацията:
1. Установява контакти и взаимодействие със сродни сдружения от страната и чужбина.
2. Ще осъществява периодични срещи на членовете на Асоциацията за обмяна на информация, за разглеждане на конкретни теми или за заседания на общото събрание на Асоциацията.
3.Съдейства за навлизането на българските производители и търговци от каучуковата промишленост на международния пазар.
4.Подпомага научното, информационното и търговското сътрудничество с фирми и организации ,работещи в бранша.
5. Организира бизнес-срещи, конференции и други форуми за промоция на българските потребители, търговци и производители на каучукови изделия и представяне на чужди производители на суровини и материали в България.
6. Издава свой информационен бюлетин и каталог на фирмите и специалистите в бранша.
III. Имущество, средства
Чл. 9. Асоциацията набира средства за постигане на своите цели от:
1. Встъпителен членски внос,като размерът се гласува на учредителното общо събрание на Асоциацията.
2. Годишен членски внос, като размерът на членския внос се гласува ежегодно от общото събрание за текущата година.
3. Собствени дейности, разрешени от българското законодателство.
4. Дарения и спонсорство.
Чл. 10. Асоциацията ще се отчита ежегодно пред Общото събраниие за постъпилите и изразходваните средства.
IV. Членство в Асоциацията, права и задължения на членовете
Чл.11.Членуването в Асоциацията е доброволно.
Чл. 12. Член на Асоциацията може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, което се занимава с производство, преработка, търговия, научна,изследователска или друга дейност в областта на каучуковата промишленост, което приема целите и устава на Асоциацията.
Чл. 13.(1) Членството в Асоциацията възниква от момента на решението на Управителния съвет на Асоциацията.
(2) Първоначалните членове са юридическите и физически лица, подписали учредителния протокол.
(3) Всяко юридическо или физическо лице, което желае да стане член на Асоциацията, подава писмено заявление, в което информира за областта, в която развива дейност и декларира, че приема целите и устава на Асоциацията.
Кандидатите –юридически лица представят с молбата препис от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Асоциациятал
(4)Заявлението се подава до Асоциацията чрез Председателя или един от членовете на Управителния съвет.
(5) Управителният съвет може да вземе решение за приемане за член или да откаже приемане на кандидат за член на Асоциацията.
Чл. 14. Решението на Управителния съвет за отказ за приемане на определено лице като член подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията.
Чл. 15. (1) Членството в Асоциацията се прекратява с решение на Управителния съвет:
1. С едностранно писмено волеизявление,отправено до Управителният съвет на Асоциацията.
2. С изключване на съответния член за нарушаване на устава или злоупотреба с имуществото на Асоциацията.
3. С прекратяване на юридическото лице.
4. Със смъртта или поставяне под запрещение за физическите лица
5. С прекратяване на Асоциацията.
. 11(2) Решението на Управителния съвет за изключване на член на Асоциацията подлежи на обжалване пред Общото събрание на сдружението.
Чл. 16. Членовете на Асоциацията имат следните права:
1. Да участва в управлението на Асоциацията.
2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Асоциацията.
3. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията
4. Да поставя на обсъждане и търси подкрепа по проблеми,свързани с осъществяване на съвместна дейност.
5. Да притежава Устава и значката на Асоциацията.
6. Да се ползва от резултатите от дейността на Асоциацията ,съгласно разпоредбите на този Устав.
7. Членовете на Асоциацията участват в дейността на Асоциацията и осъществяват членските си права посредством законните си представители.
Чл. 17. Всеки член на Асоциацията е длъжен:
1. Да спазва Устава на Асоциацията и решенията на ръководните органи на Асоциацията.
2. Да работи и съдейства за постигане целите на Асоциацията.
3. Да внесе при приемането му в Асоциацията встъпителния членски внос в срокове и размери, определени от Общото събрание.
4. Да плаща редовно членския внос в размер, определен от Общото събрание на Асоциацията.
5. Да издига авторитета на Асоциацията, да спомага за увеличаване на нейното имущество и да не извършва действия , които противоречат на целите й и я злепоставят.
V. Устройство
Чл. 18. Асоциацията има следните органи:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
Чл. 19.(1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, което се състои от всички членове.
Общото събрание:
1.Изменя и допълва Устава на Асоциацията;
2.Избира и освобождава членоветe на УС;
3.Избира и освобождава членовете на УС.
4.Приема основните насоки и програма за развитие на Асоциацията;
5.Приема решения за участие на Асоциацията в търговски дружества, доколкото това е допустимо от действащото законодателство;
6.Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
7.Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8.Приема бюджета на Асоциацията;
9.Приема решения за размера на встъпителните вноски и на членския внос;
10.Разглежда и решава молби против решения на Управителния съвет;
(2) Общото събрание се свиква от УС на Асоциацията по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се изпраща с писмо с обратна разписка,от която да е видно,че е получена или се връчва лично срещу подпис на всечи член на Асоциацията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
(6) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на членовете на Асоциацията, чиито представители присъстват, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
(7) Общото събрание се ръководи от председателя на Асоциацията. При невъзможност общото събрание се ръководи от член на УС, избран от същия.
(8) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /половината плюс един гласа/ от представените на събранието членове на асоциацията. Решенията по чл.16 т.2 и т.5 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(9) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване. С тайно гласуване се вземат решения само ако Общото събрание вземе специално решение за тайно гласуване по конкретен въпрос.
(10) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(11) За провеждането на заседанието на общото събрание се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на представените членове на Асоциацията. Към протокола се съставя като приложение и списък на присъстващите членове. Протоколът се удостоверява от избран от общото събрание секретар и двама преброители
(12).Общото събрание не може да взема решения по въпроси,които не са били включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.
Чл. 20.(1) Орган на управление на Асоциацията е Управителния съвет.
Управителният съвет се състои от 5 лица-членове на Асоциацията.
(2).Членове на УС могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
Юридическите лица участвуват в Управителният съвет чрез законните си представители или посочени от тях физически лица.
(2) Всички членове на УС на Асоциацията се избират от Общото събрание.
Членовете на Управителния съвет се избират за срок до 3 години.
1. Предложенията за членове на УС на Асоциацията се правят от присъстващите на общото събрание членове на Асоциацията.
2. Гласува се поотделно за всеки кандидат-член на УС.
(3) Председателят на УС се избира от Общото събрание.
(4) Управителния съвет избира от своя състав заместник-председател и секретар.
(5) Асоциацията се ръководи и представлява от Председателя на УС.
(6) Управителния съвет:
а.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
б.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
в.организира извършването на дейността на Асоциацията.
г.взема решения за изпълнение на бюджета на Асоциацията и начините за неговото разходване;
д.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
е.свиква Общото събрание на Асоциацията на редовни и извънредни заседания, когато важни обстоятелства налагат това;
ж.избира ликвидатор на асоциацията;
з.определя начина на плащане на членския внос;
и.упражнява други правомощия, които законът или настоящия Устав не са предоставили в компетентността на друг орган на Асоциацията.
(7) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на УС най-малко веднъж на 3 месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Заседанието на УС се ръководи по право от Председателя на УС или при невъзможност от друг член на УС.
(8) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(9) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.17 ал.5 б.“в“, б.”г“ и б.“и“ – с мнозинство от всички членове на УС.
(10) УС може да взема и неприсъствени решения. В тези случаи протоколът за взетото решение трябва да бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
VI. Представителство
Чл. 21. Асоциацията се представлява от Председателя на Асоциацията, а в негово отсъствие от писмено упълномощен от Председателя член на УС.
Чл. 22.Асоциацията развива свои поделения в страната на териториален принцип. Регионалните представители представят Асоциацията в съответния регион, но нямат право да я представляват /т.е. да поемат права и задължения от нейно име/.
VII. Прекратяване и ликвидация
Чл. 23. Асоциацията се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е учредена;
2. с решение на общото събрание;
3. с решение на съда по седалището в предвидените от закона случаи.
Ликвидация
Чл. 24.(1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от ликвидатор, избран от УС. В случай, че УС не определи такъв, то той се определя от съответния съд по седалището на сдружението.
(3) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на Асоциацията.
(4) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Асоциацията от окръжния съд по седалището и.
VІІІ. Книги на Асоциацията
Чл. 25.Общото събрание и Управителният съвет на асоциацията водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.
ІХ. Заключителни разпоредби
Чл. 26.За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.27 Този Устав е приет с Решение на Общото събрание на Асоциация каучукова промишленост на заседание, състояло се на 24.02.2006г. в гр.София и е изменен с Решение на Общото събрание от 30.05.2007г
Списъкът на членовете на Асоциацията, да се счита неразделна част от този Устав.